Dedikace projektu

Projekt "Centrum výzkumu patogenity a virulence parazitů" (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759) je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

The project " Centre for research of pathogenicity and virulence of parasites" (reg. No. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000759) is supported by the Operational Programme Research, Development and Education.